با آن همه دلداده
دلش بسته ی ما شد ،
ای من به فدای 
دل دیوانه پسندش ...


#سیمین بهبهانی